Πρόληψη της απώλειας ακοής που προκαλείται από θόρυβο στο χώρο εργασίας (Απώλεια ακοής στην εργασία)Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόληψης της απώλειας ακοής (HLPP) περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια που αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: (1) διενέργεια αρχικών και ετήσιων ελέγχων στο εργασιακό περιβάλλον, ανάγκες εργασίας και διαχείρισης και διαδικασίες HLPP (2) εκτίμηση της έκθεσης σε θόρυβο (3) μηχανικός και διοικητικός έλεγχος της έκθεσης σε θόρυβο (4) ακουομετρική αξιολόγηση και παρακολούθηση της ακοής (5) κατάλληλη χρήση προσωπικών συσκευών ακοής (6) εκπαίδευση και κίνητρα (7) τήρηση αρχείων και (8) αξιολόγηση προγράμματος για αποτελεσματικότητα (NIOSH, 1996). Αλλά ακόμη και όταν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η απώλεια ακοής που προκαλείται από θόρυβο μπορεί και συμβαίνει (Ohlin, 2000). Αν δεν έχουν υιοθετηθεί οι βέλτιστες πρακτικές, τα άτομα που εκτίθενται σε επικίνδυνο θόρυβο κινδυνεύουν από περιττή απώλεια ακοής.

Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη της απώλειας ακοής που προκαλείται από θόρυβο είναι η εξάλειψη του κινδύνου.

Όταν οι μηχανικοί και διοικητικοί έλεγχοι δεν έχουν εξαλείψει τον κίνδυνο, οι βέλτιστες πρακτικές επιβάλλουν έξι στοιχεία για την πρόληψη της απώλειας ακοής. Κάθε συστατικό περιγράφεται παρακάτω.

1. Ο κίνδυνος του θορύβου πρέπει να ορίζεται ρεαλιστικά. Η Αμερικανική Ακαδημία Ακοολογίας προωθεί τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας 3 dB (Suter, 1992) σε συνδυασμό με ένα επιτρεπόμενο όριο έκθεσης 85 dBA (PEL) (NIOSH, 1998). Αυτό αποτελεί την καλύτερη πρακτική για τον καθορισμό του κινδύνου θορύβου. Έτσι, κάθε ημερήσια έκθεση σε θόρυβο πρέπει να ελέγχεται έτσι ώστε η επαγγελματική έκθεση ενός ατόμου να είναι μικρότερη από το συνδυασμό επιπέδου έκθεσης (L) και διάρκειας (T), όπως υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση:

Εξίσωση 1

T (min) = 480/2(L-85)/3

Επιπλέον, όταν η ημερήσια έκθεση αποτελείται από περιόδους διαφορετικού θορύβου, η ημερήσια δόση (D) δεν πρέπει να είναι ίση ή να υπερβαίνει τα 100, όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:

Εξίσωση 2

D = [C1/T1 + C2/T2 + … + Cn/Tn]

Όπου

Cn = συνολικός χρόνος έκθεσης σε καθορισμένο επίπεδο θορύβου, και

Tn = διάρκεια έκθεσης για την οποία ο θόρυβος σε αυτό το επίπεδο γίνεται επικίνδυνος

Όταν χρησιμοποιείται η εξίσωση 1, παραπάνω (δηλ., Ένα 85 dB PEL με μια συναλλαγματική ισοτιμία 3 dB) και όταν χρησιμοποιείται μια στάθμιση A με εκθετικό μέσο όρο Aslow@ για τη μέτρηση συνεχούς τύπου θορύβου, η Αμερικανική Ακαδημία Ακοολογίας αναγνωρίζει ένα ανώτατο όριο 129 dB για 1 δευτερόλεπτο. Η έκθεση σε ήχους συνεχούς τύπου πάνω από αυτό το όριο, ακόμη και για σύντομες περιπτώσεις μικρότερες του 1 δευτερολέπτου, θεωρούνται επικίνδυνες. Για ήχους παρορμητικού τύπου, οι εκθέσεις που υπερβαίνουν τα 140 dBC, το μέγιστο SPL για οποιαδήποτε διάρκεια (όσο σύντομη κι αν είναι) θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες. Οι ήχοι παρορμητικού τύπου γενικά θεωρούνται πιο επικίνδυνοι από τους ήχους συνεχούς τύπου. Επομένως, η Αμερικανική Ακαδημία Ακοολογίας συμφωνεί με τη διάταξη ANSI S3.44 (1996) ότι μπορεί να προστεθεί «ποινή» 5-dB στους σταθμισμένους μέσους όρους που προέρχονται από έκθεση σε παρορμητικούς ήχους.

2. Η ετήσια παρακολούθηση της ακοομετρίας αγωγιμότητας αέρα πρέπει να πραγματοποιείται με μεθοδολογία κατάλληλη για τον στόχο της ακριβούς μέτρησης των επιπέδων κατωφλίου ακοής. Η βέλτιστη πρακτική υπαγορεύει ότι όποιος εκτίθεται σε επικίνδυνο θόρυβο πρέπει να έχει μια βασική καθώς και ετήσια παρακολούθηση δοκιμών ακοής.

Α. Οι ακουομετρικές εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από ακουολόγο, γιατρό ή τεχνικό με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια. Εάν οι ακουομετρικές εξετάσεις εκτελούνται από τεχνικό, όλες οι εξετάσεις πρέπει να διεξάγονται υπό την επίβλεψη ακουολόγου ή ιατρού.

Β. Όλη η ακουομετρία πρέπει να διεξάγεται με ακουόμετρα που πληρούν τις προδιαγραφές και διατηρούνται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις Αμερικανικές Εθνικές Τυπικές προδιαγραφές για ακουόμετρα (ANSI S3.6-1996, 1996β).

Γ. Οι ακουομετρικές δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σε χώρο δοκιμών όπου τα επίπεδα θορύβου στο παρασκήνιο δεν επηρεάζουν τα έγκυρα μέτρα κατωφλίου ακοής. Τα επίπεδα θορύβου περιβάλλοντος πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του Αμερικάνικου Προτύπου Μέγιστων Επιτρεπόμενων Επιπέδων Θορύβου Περιβάλλοντος για Ακοομετρικά Δωμάτια Δοκιμών (ANSI S3.1- 1999).

Δ. Το λιγότερο, η ακουομετρία πρέπει να αποτελείται από καθαρό όριο δοκιμής κατωφλίου αγωγιμότητας αέρα κάθε αυτιού στα 500, 1000, 2000, 3000, 4000 και 6000 Hz. Για να ενισχυθεί η απόφαση σχετικά με την πιθανή αιτιολογία, συνιστάται έντονα ο έλεγχος στα 8000 Hz.

Ε. (1) Το βασικό ακοόγραμμα αγωγιμότητας αέρα θα πρέπει να λαμβάνεται εντός 6 μηνών από την απασχόληση, εκτός εάν οι εκθέσεις σε θόρυβο αναμένεται να ισοδυναμούν περιοδικά ή να υπερβαίνουν τον μέσο σταθμισμένο μέσο όρο (TWA) των 100 dBA, οπότε η βασική τιμή θα πρέπει να ληφθεί εντός 30 ημερών. Σε όλες τις βασικές δοκιμές πρέπει να προηγείται 12 ώρες αποτελεσματικής ησυχίας. Τα προστατευτικά ακοής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της ησυχίας.

(2) Τα επόμενα κατώφλια ακρόασης που μετρήθηκαν κατά την ετήσια παρακολούθηση μπορεί να δείχνουν βελτίωση ή μείωση της ακοής. Το πότε και πώς αυτές οι αλλαγές δικαιολογούν την αναθεώρηση του βασικού ακοογράμματος υπόκειται σε πολλές σκέψεις. Η Εθνική Ένωση για την Προστασία της Ακοής έχει αναπτύξει έναν Επαγγελματικό οδηγό για την ακουομετρική αναθεώρηση γραμμής βάσης (NHCA, 2001). Η Αμερικανική Ακαδημία Ακοολογίας επιβεβαιώνει αυτόν τον οδηγό για χρήση στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός προγράμματος διατήρησης της ακοής που είναι συμβατό με την τροποποίηση OSHA Hearing Conservation Amendment (CFR 1910.95).

ΣΤ. Θα πρέπει να λαμβάνεται ετήσιο ακοόγραμμα παρακολούθησης αγωγιμότητας αέρα. Εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να προγραμματιστούν εν ώρα εργασίας, έτσι ώστε να παρατηρούνται προσωρινές αλλαγές στην ακοή λόγω ανεπαρκού ελέγχου του θορύβου ή ανεπαρκούς προστασίας ακοής. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να συγκριθούν αμέσως με τα επίπεδα ακοής της αρχικής γραμμής. Η διαθεσιμότητα συστημάτων διαχείρισης ηχομετρικών βάσεων δεδομένων καθιστά εφικτές αυτές τις συγκρίσεις και επίσης καθιστά δυνατή την έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με την παρουσία ή την απουσία αλλαγών ακοής. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η έγκαιρη ανατροφοδότηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την προώθηση της αυξημένης χρήσης προστατευτικών ακοής (Zohar, Cohen και Azar, 1980).

Ζ. Ένα επιβεβαιωτικό τεστ ακρόασης για τον προσδιορισμό της παρουσίας/απουσίας μιας σημαντικής αλλαγής στο όριο ακοής, θα πρέπει να λαμβάνεται εντός 30 ημερών από ένα ακουόγραμμα παρακολούθησης που ανιχνεύει μια σημαντική αλλαγή.

3. Πρέπει να χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα ικανά να εντοπίζουν σημαντικές αλλαγές στην ακοή. Σκοπός της παρακολούθησης της ακουομετρίας είναι η έγκαιρη ανίχνευση σημαντικών αλλαγών από τα βασικά επίπεδα κατωφλίου ακοής. Ο OSHA (1983) χρησιμοποιεί τον όρο Standard Threshold Shift (STS) για να περιγράψει σημαντικές αλλαγές από τα βασικά επίπεδα ακοής. Το πρότυπο OSHA (παράγραφος (ζ) (10)) ορίζει την STS ως “αλλαγή στο όριο ακοής σε σχέση με το βασικό ακοόγραμμα κατά μέσο όρο 10 dB ή περισσότερο, στα 2000, 3000 και 4000 Hz σε κάθε αυτί” (OSHA, 1983,). Το OSHA επιτρέπει επίσης τη χρήση διορθώσεων ηλικίας κατά τον υπολογισμό αλλαγών κατωφλίου. Οι διορθώσεις ηλικίας μπορεί να είναι κατάλληλες και χρήσιμες για αναλύσεις κινδύνου δεδομένων ομάδας. Ωστόσο, η διόρθωση ηλικίας των μεμονωμένων ακουογραφημάτων πριν από τον έλεγχο για αλλαγές κατωφλίου είναι αντιπαραγωγική στην ανίχνευση προσωρινών αλλαγών στην ακοή πριν αυτές γίνουν μόνιμες (Merry and Franks, 1995). «Πολλοί επαγγελματίες πιστεύουν ότι εάν η παρέμβαση για αλλαγές κατωφλίου καθυστερήσει έως ότου εμφανιστεί STS διορθωμένη από την ηλικία, τότε οι σημαντικές αλλαγές στην ακοή δεν θα λάβουν την απαραίτητη προσοχή παρακολούθησης» (NHCA, 2001).

Ο Royster (1992, 1996) μελέτησε 8 κριτήρια για τον εντοπισμό σημαντικών μεταβολών κατωφλίου και εφάρμοσε κάθε κριτήριο σε 15 διαφορετικές βιομηχανικές βάσεις δεδομένων διατήρησης της ακοής. Ο Royster απέδειξε ότι το κριτήριο OSHA STS εντόπισε αληθινά θετικά μόνο το 57% των περιπτώσεων. Συγκριτικά, η μέθοδος TWICE 15-dB (μετατόπιση 15 dB σε οποιαδήποτε συχνότητα δοκιμής που επιβεβαιώνεται με άμεση επανάληψη) εντόπισε αληθινά θετικά 71% των περιπτώσεων. Όταν μια μέθοδος 15-dB TWICE έχει εντοπίσει ύποπτο STS, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμή ακρόασης επιβεβαίωσης εντός 30 ημερών για να καθοριστεί εάν η STS ήταν προσωρινή ή μόνιμη μετατόπιση κατωφλίου. Αυτή η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ήσυχο περιβάλλον για τουλάχιστον 12 ώρες αμέσως πριν από τη δοκιμή. Εάν η δοκιμή επιβεβαίωσης καταδεικνύει μια επίμονη STS, η αλλαγή πιθανώς αντιπροσωπεύει μια μόνιμη μεταβολή κατωφλίου. Όταν επιβεβαιωθεί η STS, ο ακουολόγος θα πρέπει να ακολουθήσει τις κατάλληλες οδηγίες (π.χ. 29 CFR 1910.95) για τη διάθεση ατόμων που έχουν προσδιοριστεί ως STS, συμπεριλαμβανομένης της (1) παροχής συμβουλών στον εργαζόμενο και ειδοποίησης του εργοδότη του, (2) επανεκπαίδευσης του εργαζομένου να διασφαλίσει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά την προσωπική προστασία ακοής και (3) να παραπέμψει τον εργαζόμενο για παρακολούθηση κλινικής ακοολογικής αξιολόγησης ή ωτολογικής εξέτασης, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, ο ακουολόγος πρέπει να καθορίσει εάν η αλλαγή ακοής πρέπει να καταγράφεται σε OSHA Log 300 ανά 29 CFR 1904.10.

Το STS θα πρέπει να λειτουργεί ως φύλακας για τον εντοπισμό σημαντικών αλλαγών στην ακοή. Ως εκ τούτου, η Αμερικανική Ακαδημία Ακοολογίας αναγνωρίζει τη μέθοδο 15-dB TWICE, ακολουθούμενη εντός 30 ημερών από ένα ακοόγραμμα επιβεβαίωσης ως την καλύτερη πρακτική για τον εντοπισμό σημαντικών μεταβολών κατωφλίου που προκαλούνται από θόρυβο.

4. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και το υλικό πρέπει να προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο κοινό. Ο στόχος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δεν είναι μόνο η ενημέρωση, αλλά και η παρακίνηση. Η επιτυχία ή η αποτυχία ενός προγράμματος πρόληψης της απώλειας ακοής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εργαζομένων, εξαρτάται από την αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Berger, 2001). Η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου, προκειμένου να επηρεαστούν θετικά οι συμπεριφορές της υγείας της ακοής (Stephenson, 1996). Για παράδειγμα, μπορεί να δοθεί ατομική ανατροφοδότηση είτε για να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν καλύτερες συμπεριφορές πρόληψης της απώλειας ακοής είτε για να επιβεβαιώσουν υπάρχουσες συμπεριφορές, ανάλογα με την παρουσία ή την απουσία STS. Οι εργαζόμενοι μπορεί να γνωρίζουν ότι ο δυνατός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή, αλλά μπορεί να μην είναι καλά ενημερωμένοι για τον κίνδυνο ακοής που είναι εγγενής στα συγκεκριμένα εργαλεία που χρησιμοποιούν ή στο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να εργάζονται. Ο έλεγχος του προγράμματος πρόληψης της απώλειας ακοής μπορεί να δώσει ευκαιρίες για να μάθετε ποιοι συγκεκριμένοι κίνδυνοι για την ακοή είναι παρόντες και ποιοι είναι οι πόροι που διατίθενται να φέρουν οι εργαζόμενοι και η διοίκηση για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να προσαρμοστούν για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες στάσεις, πεποιθήσεις και προθέσεις συμπεριφοράς που έχουν οι εργαζόμενοι και η διαχείριση σχετικά με την πρόληψη της απώλειας ακοής. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνουν περισσότερα από την προβολή μιας ταινίας και τη διανομή ενός φυλλαδίου, διαφορετικά θα είναι αναποτελεσματική. Μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης, τα άτομα μπορούν να παρακινηθούν να υιοθετήσουν συμπεριφορές πρόληψης της απώλειας ακοής (Berger, 2000). Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης πρέπει να συμβαδίζει με το πλαίσιο των αναγκών του κάθε κοινού. Η δυναμική, σχετική κατάρτιση θα εμπλουτίσει τους εργαζόμενους με αίσθηση προσωπικού ελέγχου της ακοής τους, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη εγγενών κινήτρων για υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών στην υγεία της ακοής και θα μειώσει την εξάρτηση από αναποτελεσματικά συστήματα που βασίζονται σε εξωτερικές ανταμοιβές και τιμωρίες (Merry and Franks, 1995 ).

5. Οι βαθμολογίες εξασθένησης για τα προστατευτικά ακοής πρέπει να βασίζονται σε μεθόδους που παρέχουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις για την ποσότητα προστασίας που παρέχεται κατά τη χρήση μιας συσκευής. Η Αμερικανική Ακαδημία Ακοολογίας επιβεβαιώνει τη χρήση της διαδικασίας υποκειμενικής προσαρμογής, Μέθοδος Β, του ANSI S12.6-1997 για να περιγράψει το ποσό εξασθένησης που μπορεί να αναμένεται να παρέχει μια προσωπική συσκευή ακοής (HPD) όπως θα φοριόταν στην πραγματικότητα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η ποσότητα μείωσης θορύβου που παρέχεται από έναν HPD καθώς φοριέται, στην πραγματικότητα δεν έχει μικρή σχέση με τη βαθμολογία μείωσης θορύβου (NRR) που εμφανίζεται στην ετικέτα HPD = s (Berger, Franks, and Lindgren, 1996). Επιπρόσθετα, το NRR προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί με ηχομετρήσεις C-σταθμισμένες. Ο Royster (1995) περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος προσαρμογής θέματος για να εξαχθεί μια βαθμολογία μείωσης θορύβου (NRRSF) που αντιμετωπίζει και τα δύο αυτά ζητήματα. Το NRRSF παρέχει τόσο μια απλή, ρεαλιστική εκτίμηση της προστασίας που μπορεί να περιμένει ένας χρήστης, όσο και ένα μέτρο που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με στάθμη ήχου Α (Berger, 2000).

6. Οι συσκευές προστασίας ακοής (HPD) πρέπει να είναι ατομικά κατάλληλες ή, τουλάχιστον, να ταιριάζουν σε μικρές ομάδες. Η αποτυχία να τοποθετηθούν σωστά τα προστατευτικά ακοής και η μη χρήση τους με συνέπεια είναι πιθανώς οι κύριες αιτίες επαγγελματικής απώλειας ακοής που προκαλείται από θόρυβο (Sweeney, et al., 2000). Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση/μη χρήση προστατευτικών ακοής καθορίζεται με την άρση των εμποδίων στη χρήση τους και με την παροχή δεξιοτήτων στους χρήστες για την επιλογή και τη χρήση του κατάλληλου προστατευτικού ακοής για τις ανάγκες του/της (Lusk, et al., 1994; Lusk, et al., 1995). Οι ακουολόγοι μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα προστατευτικά ακοής που προτείνουν αντιμετωπίζουν εμπόδια στη χρήση τους φροντίζοντας τα 4-C: άνεση, ευκολία, κόστος και επικοινωνία. Υπάρχουν εκατοντάδες διαθέσιμα προστατευτικά ακοής (NIOSH, 1994). Χωρίς κατάλληλη οδηγία σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης και χρήσης προστατευτικών ακοής, οι άνθρωποι θα λάβουν μόνο ένα κλάσμα της διαθέσιμης προστασίας ακοής (Berger, 2000). Κάθε άτομο που πρέπει να εκτεθεί σε επικίνδυνο θόρυβο πρέπει να λάβει ατομική ή μικρή ομαδική οδηγία σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης και χρήσης προσωπικών συσκευών προστασίας ακοής ** (Προσαρμόστηκε από τη δήλωση θέσης για την Απώλεια Ακοής Εργασίας από την Αμερικανική Ακαδημία Ακοολογίας).

AAA position statement on Preventing Noise-Induced hearing loss, 2003-2004, http://www.oem.msu.edu/userfiles/file/News/Hv6n4.pdfCyprus Audiology Center

Οι κύριες δραστηριότητες του ακουολογικού μας κέντρου περιλαμβάνουν ανίχνευση, διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών ακοής και ισορροπίας. Η βιομηχανική ακτινολογία και η διατήρηση της ακοής προστέθηκαν πρόσφατα στις δραστηριότητες μας, μετά την βράβευσή μας σε σχετικό Project του οργανισμού United Nations Development Programme.

Επικοινωνία

    Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

    Email (απαιτείται)

    Τηλέφωνο Επικοινωνίας (απαιτείται)

    Copyright Cyprus Audiology Center. Developed by Capital Media Ventures. All rights reserved.